Aktivita 2.2.

 
Názov aktivity: Príprava učebných pomôcok pre žiaka odborného predmetu
Špecifický cieľ: Príprava študijných a metodických materiálov pre žiakov a pedagógov
Cieľ aktivity: Vytvoriť demonštračné a elektronické učebné a testovacie pomôcky pre vyučujúcich a žiakov pre využitie inovovaných metód, foriem a didaktických prostriedkov a techniky s cieľom podpory kľúčových kompetencií žiakov a skvalitnenia ich odbornej prípravy pre potreby vedomostnej spoločnosti.
Vytvorené učebné pomôcky budú využité pri implementácii školského vzdelávacieho programu v aktivite 3.2.
Trvanie aktivity: 24 mesiacov (09/2010 – 08/2012)
Popis aktivity: V rámci aktivity budú realizované činnosti:
• 2.2.1. Príprava prípravkov na praktické cvičenia
• 2.2.2. Príprava súboru elektronických výukových modulov
• 2.2.3. Príprava súboru elektronických testov
Cieľová skupina: Učitelia školy: učitelia odborných predmetov (13 osôb) – priemerný vek 52 rokov, učitelia s vysokoškolským vzdelaním
Koordinátor: Ing. Ľubomír Králik
Odbor.personál: 9 osôb
Výdavky: 80 999,70 EUR
Výstupy aktivity: • vytvorené didaktické prostriedky (didaktický prostriedok: 186 ks) – kontrolný bod činnosti: Príprava prípravkov na praktické cvičenia – využitie: aktivita 3.2.
• súbor výukových e-modulov (učebný materiál: 80 ks) – kontrolný bod činnosti: Príprava súboru elektronických výukových modulov – využitie: aktivita 3.2.
• súbor e-testov (učebný materiál: 100 ks) – kontrolný bod činnosti: Príprava súboru elektronických testov – využitie: aktivita 3.2.

 

Ukončenie realizácie aktivity a celého projektu

Škola 31. augusta 2012 úspešne ukončila realizáciu aktivity, a to v rámci schváleného harmonogramu, s dosiahnutím plánovaného cieľa, plánovaných výstupov a naplnením ba prekročením plánovaných hodnôt merných ukazovateľov.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom finálneho diskusného posúdenia zhotoveného modulu – sada kondenzátorov z hľadiska maximálneho preťaženia, mechanického namáhania, zabezpečenia jednoduchej vymeniteľnosti vadných súčiastok, funkčnosti a estetiky v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom finálneho diskusného posúdenia zhotoveného modulu – sada rezistorov (2 sady) z hľadiska maximálneho preťaženia, mechanického namáhania, zabezpečenia jednoduchej vymeniteľnosti vadných súčiastok, funkčnosti a estetiky v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom finálneho diskusného posúdenia zhotoveného modulu – sada tranzistorov a ČIO modulu z hľadiska maximálneho preťaženia, mechanického namáhania, zabezpečenia jednoduchej vymeniteľnosti vadných súčiastok, funkčnosti a estetiky v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom finálneho diskusného posúdenia zhotoveného modulu – sada LED diód a modulu integrovaných obvodov z hľadiska maximálneho preťaženia, mechanického namáhania, zabezpečenia jednoduchej vymeniteľnosti vadných súčiastok, funkčnosti a estetiky v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom finálneho diskusného posúdenia zhotoveného modulu – sada zenerových diód z hľadiska maximálneho preťaženia, mechanického namáhania, zabezpečenia jednoduchej vymeniteľnosti vadných súčiastok, funkčnosti a estetiky v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom finálneho diskusného posúdenia zhotoveného modulu – sada usmerňovacích diód z hľadiska maximálneho preťaženia, mechanického namáhania, zabezpečenia jednoduchej vymeniteľnosti vadných súčiastok, funkčnosti a estetiky v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom posudzovania zhotoveného modulu – sada tranzistorov a ČIO modulu z hľadiska funkčnosti, estetiky ako celku modulu, konzultovanie možných úprav z hľadiska vylepšenia v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom posudzovania zhotoveného modulu – sada LED diód a modulu integrovaných obvodov z hľadiska funkčnosti, estetiky ako celku modulu, konzultovanie možných úprav z hľadiska vylepšenia v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom posudzovania zhotoveného modulu – sada zenerových diód z hľadiska funkčnosti, estetiky ako celku modulu, konzultovanie možných úprav z hľadiska vylepšenia v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom posudzovania zhotoveného modulu – sada usmerňovacích diód z hľadiska funkčnosti, estetiky ako celku modulu, konzultovanie možných úprav z hľadiska vylepšenia v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s koordinátorom aktivity 2.2. – zistiť stav plnenia cieľov aktivity 2.2. pre predmety Základy elektrotechniky, Merania v automatizačnej technike, Merania v silnoprúdovej technike a Elektrické merania – kontrola z dôvodu blížiaceho sa ukončenie projektu.

Pracovné stretnutie k aktivite 2.2.

Na stretnutí jednotliví odborní pracovníci predstavili zoznam prípravkov pre praktické cvičenia za jednotlivé predmety: ZEL, EME, MES a MEA

Začiatok realizácie projektu

Škola 2. septembra 2010 začala realizáciu aktivít projektu.