Aktivita 1.1.

 
Názov aktivity: Školenia odborných pedagogických zamestnancov
Špecifický cieľ: Posilnenie kompetencií pedagógov smerujúcich ku aktívnemu využívaniu modernej meracej a didaktickej techniky
Cieľ aktivity: Pripraviť odborných pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných pre využívanie modernej meracej a didaktickej techniky a pre samostatnú prípravu obsahu predmetu.
Trvanie aktivity: 24 mesiacov (09/2010 – 08/2012)
Popis aktivity: V rámci aktivity budú realizované činnosti:

 • 1.1.1. Školenie “Práca s univerzálnym kontaktným poľom podporovaným PC”
 • 1.1.2. Školenie “Príprava špeciálnych meraní s využitím modulov pre meranie a riadenie”
 • 1.1.3. Školenie “Riadenie a meranie vlastností regulovaných sústav PID reguláciou”
 • 1.1.4. Školenie “Základy práce s výučbovým priemyselným riadiacim systémom”
 • 1.1.5. Školenie “Riadenie automatizovaných procesov výučbovým priemyselným riadiacim systémom”
 • 1.1.6. Školenie “Práca s operátorským komunikačným panelom”
 • 1.1.7. Školenie “Moderné vyučovanie – práca učiteľa s interaktívnou tabuľou”
 • 1.1.8. Školenie “Tvorba elektronických vzdelávacích modulov”
 • 1.1.9. Školenie “Tvorba elektronických testovacích modulov”
 • 1.1.10. Vypracovanie príručiek ku školeniam
Cieľová skupina: Učitelia odborných predmetov (13 osôb)
Koordinátor: Ing. Štefan Domanický
Odbor.personál: 9 osôb
Výdavky: 82 818,50 EUR
Výstupy aktivity:
 • príručka ku školeniu (učebný materiál: 1 ks) – kontrolný bod činnosti: Školenie “Práca s univerzálnym kontaktným poľom podporovaným PC” – využitie: v aktivite 2.1., 2.2. a 3.2.
 • príručka ku školeniu (učebný materiál: 1 ks) – kontrolný bod činnosti: Školenie “Príprava špeciálnych meraní s využitím modulov pre meranie a riadenie” – využitie: v aktivite 2.1., 2.2. a 3.2.
 • príručka ku školeniu (učebný materiál: 1 ks) – kontrolný bod činnosti: Školenie “Riadenie a meranie vlastností regulovaných sústav PID reguláciou” – využitie: v aktivite 2.1., 2.2. a 3.2.
 • príručka ku školeniu (učebný materiál: 1 ks) – kontrolný bod činnosti: Školenie “Základy práce s výučbovým priemyselným riadiacim systémom” – využitie: v aktivite 2.1., 2.2. a 3.2.
 • príručka ku školeniu (učebný materiál: 1 ks) – kontrolný bod činnosti: Školenie “Riadenie automatizovaných procesov výučbovým priemyselným riadiacim systémom” – využitie: v aktivite 2.1., 2.2. a 3.2.
 • príručka ku školeniu (učebný materiál: 1 ks) – kontrolný bod činnosti: Školenie “Práca s operátorským komunikačným panelom” – využitie: v aktivite 2.1., 2.2. a 3.2.
 • príručka ku školeniu (učebný materiál: 1 ks) – kontrolný bod činnosti: Školenie “Moderné vyučovanie – práca učiteľa s interaktívnou tabuľou” – využitie: v aktivite 2.1., 2.2. a 3.2.
 • príručka ku školeniu (učebný materiál: 1 ks) – kontrolný bod činnosti: Školenie “Tvorba elektronických vzdelávacích modulov” – využitie: v aktivite 2.1., 2.2. a 3.2.
 • príručka ku školeniu (učebný materiál: 1 ks) – kontrolný bod činnosti: Školenie “Tvorba elektronických testovacích modulov” – využitie: v aktivite 2.1., 2.2. a 3.2.

 

Ukončenie realizácie aktivity a celého projektu

Škola 31. augusta 2012 úspešne ukončila realizáciu aktivity, a to v rámci schváleného harmonogramu, s dosiahnutím plánovaného cieľa, plánovaných výstupov a naplnením ba prekročením plánovaných hodnôt merných ukazovateľov.

Školenie 7 – Moderné vyučovanie – práca učiteľa s interaktívnou tabuľou

Obsah školenia:
– vytváranie prezentácií v programe Activ Studio,
– prezentovanie vytvorených prezentácií,
– získavanie praktických zručností.

Školenie 7 – Moderné vyučovanie – práca učiteľa s interaktívnou tabuľou

Obsah školenia:
– program Activ Studio – popis a oboznámenie sa s nástrojmi hlavnej lišty daného programu,
– program Activ Studio – popis a oboznámenie sa s nástrojmi bočnej lišty daného programu.

Školenie 8 – Tvorba elektronických vzdelávacích modulov

Obsah školenia:
– objekty snímky projektu multimediálneho výukového kurzu, animovaný text, obrázok, flash video, manipulácia s objektmi, vlastností objektov,
– tipy a triky pre prácu v prostredí Adobe Captivate,
– vzorové riešenia praktických úloh,
– diskusia.

Školenie 8 – Tvorba elektronických vzdelávacích modulov

Obsah školenia:
– snímka projektu multimediálneho výukového kurzu v prostredí Adobe Captivate, vlastnosti snímky, snímky s úlohami, úloha s výberom odpovede, dichotomická úloha, úloha so stručnou odpoveďou, priraďovacia úloha, usporiadacia úloha, vzhľad snímky s úlohou,
– objekty snímky projektu multimediálneho výukového kurzu, textový blok, označovací rám, rolovací blok, rolovací obrázok, rolovacia snímka, zväčšovacia zóna, textové pole pre vstup údajov, tlačidlo, čiara, štvoruholník, elipsa, kruh, viacuholník,
– diskusia.

Školenie 8 – Tvorba elektronických vzdelávacích modulov

Obsah školenia:
– základná orientácia v prostredí Adobe Captivate, pracovná plocha, typy zobrazení, časová os, panely s nástrojmi,
– projekt multimediálneho výukového kurzu, nastavenia projektu, vytvorenie prázdneho projektu, vytvorenie projektu importovaním, publikovanie projektu,
– snímka projektu multimediálneho výukového kurzu, vlastnosti snímky, importovanie snímok z iného projektu, kopírovanie a vymazávanie snímok, vloženie prázdnej snímky,
– diskusia.

Školenie 7 – Moderné vyučovanie – práca učiteľa s interaktívnou tabuľou

Obsah školenia:
– vytváranie päťstranových prezentácií v programe Flow Works
– prezentovanie vytvorených prezentácií
– získavanie praktických zručností

Školenie 7 – Moderné vyučovanie – práca učiteľa s interaktívnou tabuľou

Obsah školenia:
– oboznámenie sa s Qomo tabuľou a jej základnými funkciami
– program Flow Works – popis a oboznámenie sa s nástrojmi hlavnej lišty programu
– program Flow Works – popis a oboznámenie sa s nástrojmi bočnej lišty programu

Školenie 3 – Riadenie a meranie vlastností regulovaných sústav PID reguláciou

Riadenie a meranie vlastností regulovaných sústav PID reguláciou – práca s obstaraným kitom na riadenie úrovne hladiny kvapaliny

Školenie 4 – Základy práce s výučbovým priemyselným riadiacim systémom

Základy práce s výučbovým priemyselným riadiacim systémom – RSlogix 500

Školenie 4 – Základy práce s výučbovým priemyselným riadiacim systémom

Základy práce s výučbovým priemyselným riadiacim systémom – Micronix 1400

Školenie 6 – Práca s operátorským komunikačným panelom

Práca s operátorským komunikačným panelom – Panelview

Školenie 6 – Práca s operátorským komunikačným panelom

Práca s operátorským komunikačným panelom – Panelview

Školenie 3 – Riadenie a meranie vlastností regulovaných sústav PID reguláciou

Riadenie a meranie vlastností regulovaných sústav PID reguláciou – práca so systémom Unitrain, elektrické stroje

Školenie 3 – Riadenie a meranie vlastností regulovaných sústav PID reguláciou

Riadenie a meranie vlastností regulovaných sústav PID reguláciou – práca so systémom Unitrain, elektrické stroje

Školenie 5 – Riadenie automatizovaných procesov výučbovým priemyselným riadiacim systémom

Riadenie automatizovaných procesov výučbovým priemyselným riadiacim systémom – Frekvenčný menič

Školenie 5 – Riadenie automatizovaných procesov výučbovým priemyselným riadiacim systémom

Riadenie automatizovaných procesov výučbovým priemyselným riadiacim systémom – Compactlogix

Školenie 9 – Tvorba elektronických testovacích modulov

Obsah školenia:
– školenie k tvorbe a príprave otázok, ich formulácia, zápis, klasifikácia a hodnotenie podľa poznatkov modernej didaktiky odborného predmetu

Školenie 9 – Tvorba elektronických testovacích modulov

Obsah školenia:
– školenie k tvorbe a príprave otázok, ich formulácia, zápis, klasifikácia a hodnotenie podľa poznatkov modernej didaktiky odborného predmetu

Školenie 9 – Tvorba elektronických testovacích modulov

Obsah školenia:
– školenie k tvorbe a príprave otázok, ich formulácia, zápis, klasifikácia a hodnotenie podľa poznatkov modernej didaktiky odborného predmetu

Školenie 9 – Tvorba elektronických testovacích modulov

Obsah školenia:
– školenie k tvorbe a príprave otázok, ich formulácia, zápis, klasifikácia a hodnotenie podľa poznatkov modernej didaktiky odborného predmetu

Školenie 2 – Príprava špeciálnych meraní s využitím modulov pre meranie a riadenie

Obsah školenia:
– konfigurácia zariadení Compact RIO
– úvod do programovania systémov reálneho času v prostredí LabView.

Školenie 2 – Príprava špeciálnych meraní s využitím modulov pre meranie a riadenie

Obsah školenia:
– využívanie simulácií a analýz v prostredí Multisim,
– využívanie funkcií Multisim pre akademické účely.

Školenie 2 – Príprava špeciálnych meraní s využitím modulov pre meranie a riadenie

Obsah školenia:
– orientácia v prostredí Multisim,
– vytváranie základných zapojení v prostredí Multisim.

Školenie 1 – Práca s univerzálnym kontaktným poľom podporovaným PC

Obsah školenia:
– realizácia meraní a práca so súbormi v prostredí LABVIEW.

Školenie 1 – Práca s univerzálnym kontaktným poľom podporovaným PC

Obsah školenia:
– prostredie LABVIEW. orientácia sa v prostredí
– vytváranie základných programov v LABVIEW.

Školenie 1 – Práca s univerzálnym kontaktným poľom podporovaným PC

Obsah školenia:
– práca s virtuálnymi meracími prístrojmi,
– konfigurácia a nastavenie meracích prístrojov.

Začiatok realizácie projektu

Škola 2. septembra 2010 začala realizáciu aktivít projektu.