aug 172012
 

Pracovné stretnutie manažéra projektu s odborným pracovníkom 3.1.8. s cieľom vzájomnej diskusie o postupe práce v aktivite 3.1, a jeho kontroly vykonanej práce odborným pracovníkom v dňoch 2.8. a 3.8.2012.
Finálne dolaďovanie inovovaného ŠkVP odborného predmetu elektrické merania (študijný odbor mechanik počítačových sietí) z hľadiska gramatiky, metodickej obsahovej nadväznosti, odborného obsahu v kapitolách: Osnovy pre druhý ročník (Meracie systémy, Metódy merania) ) Osnovy pre druhý ročník Laboratórne úlohy (Laboratórny poriadok, Elektrické meracie prístroje), v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

aug 162012
 

Pracovné stretnutie  manažéra projektu s odborným pracovníkom 3.1.8. s cieľom vzájomnej diskusie o postupe práce v aktivite 3.1, a jeho kontroly vykonanej práce odborným pracovníkom v dňoch 24.7.2012 a 1.8.2012.
Finálne dolaďovanie inovovaného ŠkVP odborného predmetu elektrické merania (študijný odbor mechanik počítačových sietí) z hľadiska gramatiky, metodickej obsahovej nadväznosti, odborného obsahu v kapitolách: Charakteristika predmetu, Ciele vyučovacieho predmetu, Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií Schopnosti riešiť problémy, Stratégia vyučovania, Učebné zdroje, v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

aug 152012
 

Pracovné stretnutie  manažéra projektu s odborným pracovníkom 3.1.8. s cieľom vzájomnej diskusie o postupe práce v aktivite 3.1, a jeho kontroly vykonanej práce odborným pracovníkom v dňoch 20.7. a 23.7.2012.
Tvorba hlavného inovovaného ŠkVP (mechanik elektrotechnik), v kontexte inovovaného obsahu odborných predmetov v kapitolách: Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania, Vlastné zameranie školy, Charakteristiky, Ďalšieho vzdelávania pedagog. zamestnancov a systému kontroly, Organizácii výučby, Požiadaviek na bezpečnosť a hygienu, Celková charakteristika absolventa, Kompetencie absolventa, jeho spätné dolaďovanie po metodickej a obsahovej stránke v kontexte cieľových a obsahových požiadaviek projektu.