sep 132010
 

Zostavovanie časového harmonogramu aktivít, zostavovala sa práca pre jednotlivých odborných pracovníkov, rozdeľovali sa čiastkové funkcie. Zároveň prebehla selekcia žiakov na základe skúsenosti učiteľov.
Následne boli vybraté tímy (spomedzi žiakov ) pre riešenie parciálnych úloh. Tieto úlohy pripravoval odborný tím pracovníkov na základe jednotlivých ročníkových tém. Účelom stretnutia bolo vyhýbanie sa monotónnosti a využívanie pestrosti nielen v matematických príkladoch, ale aj v témach.

sep 032010
 

Informovanie riadiacich pracovníkov a administratívnych pracovníkov projektu o začatí realizácie projektu, žiadosti o platbu.
Zúčastnení boli oboznámení s možnými rizikami vzniku neoprávnených výdavkov pri realizácií projektu.