Projekt

 
Názov projektu: Moderné vyučovanie v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline
Kód ITMS: 26110130351
Prijímateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
Proj.manažér: Ing. Štefan Domanický
Oper.program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2009/1.1/05-SORO
Výdavky projektu: 525 739,00 EUR
Výška NFP 499 452,05 EUR
Trvanie projektu: 24 mesiacov (09/2010 – 08/2012)
Cieľová skupina: Žiaci školy (250 osôb)
Pedagogickí zamestnanci školy (13 osôb)
Strategický cieľ: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania odborných predmetov zavedením inovovaných foriem a metód výučby a pripraviť absolventa školy pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie.
Špecifický cieľ 1: Posilnenie kompetencií pedagógov smerujúcich ku aktívnemu využívaniu modernej meracej a didaktickej techniky
Špecifický cieľ 2: Príprava študijných a metodických materiálov pre žiakov a pedagógov
Špecifický cieľ 3: Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu vo vybraných odborných predmetoch