Škola

 

Názov : Stredná odborná škola elektrotechnická.

Štatutárny zástupca: Štatutárnym orgánom je riaditeľ školy, vymenovaný do funkcie vymenúvacím dekrétom. Od 1.6.2009 je riaditeľom Ing. Štefan Domanický.

Dátum vzniku: Škola bola zriadená 28.6.1991, právnu subjektivitu získala 28.6.1991.

Počet zamestnancov k 31.12.2009: 84 osôb.

Z toho pedagogických pracovníkov: 61 osôb.

Počet žiakov k 31.12.2009: 737 osôb.

Poslanie školy: Základnou činnosťou školy je príprava na výkon povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru, kde sa štúdium ukončuje záverečnou skúškou. V študijných odboroch pripravuje na výkon niektorých náročných povolaní a niektorých technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru, kde sa štúdium ukončuje maturitnou skúškou.

Predmet činnosti:

a) Príprava na výkon povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému a študijnému odboru.

b) Zabezpečovanie rekvalifikácií občanov na profesie podľa učebných a študijných odborov zaradených v sieti škôl a školských zariadení a podľa požiadaviek úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, fyzických a právnických osôb.

c) Zabezpečovanie obchodnej a výrobnej činnosti a prevádzkovanie pracovísk odborného výcviku podľa učebných a študijných odborov zaradených v sieti vo vlastných alebo prenajatých priestoroch.

d) Vykonávanie ďalších činností, ktoré sú upravené a povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a na základe živnostenského oprávnenia.

Stratégie a vízie pôsobenia:

    Stredná odborná škola elektrotechnická vo svojom ďalšom rozvoji aj naďalej predpokladá zameranie svojich vzdelávacích aktivít do oblasti výpočtovej techniky, automatizačnej techniky a silnoprúdovej elektrotechniky. K týmto zameraniam pribudnú perspektívne v ďalších školských rokoch nové zamerania a to do oblastí informačných technológií, telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky.

    Uvedené odbory zamerania vzdelávania možno jednoznačne charakterizovať ako potrebné a perspektívne pre širokú oblasť národného hospodárstva. Všetky oblasti elektrotechniky, ale najmä automatizačná technika, telekomunikačná technika a informačné technológie sú veľmi dynamické vo vývoji, inovácie sa pohybujú rádovo v mesiacoch. Prináša to so sebou potrebu inovovať technické a technologické vybavenie škôl, čo znamená neustále sledovať vývoj a kupovať potrebné technické zariadenia a programové vybavenie.

    Okrem vzdelávania žiakov v schválených študijných a učebných odboroch škola predpokladá zameranie na priebežné vzdelávanie pedagogických pracovníkov škôl s elektrotechnickým zameraním (v spolupráci s Metodickými centrami), vzdelávanie pre rôzne firmy so zameraním na elektrotechniku a využívanie vzdelávacích kapacít školy pre potreby rekvalifikácií a aj pre projekt Otvorenej školy pre ostatných záujemcov o elektrotechniku.