Aktivita 2.1.

 
Názov aktivity: Príprava metodických materiálov pre vyučujúceho odborného predmetu
Špecifický cieľ: Príprava študijných a metodických materiálov pre žiakov a pedagógov
Cieľ aktivity: Pripraviť metodické materiály pre vyučujúcich a žiakov pre využitie inovovaných metód, foriem a didaktických prostriedkov a techniky s cieľom podpory kľúčových kompetencií žiakov a skvalitnenia ich odbornej prípravy pre potreby vedomostnej spoločnosti.
Trvanie aktivity: 24 mesiacov (09/2010 – 08/2012)
Popis aktivity: V rámci aktivity budú realizované činnosti:
• 2.1.1. Príprava metodickej príručky pre vyučujúceho odborného predmetu
• 2.1.2. Príprava inštrukčných listov pre žiakov
• 2.1.3. Príprava návodu na obsluhu učebných pomôcok
Cieľová skupina: Učitelia školy: učitelia odborných predmetov (13 osôb) – priemerný vek 52 rokov, učitelia s vysokoškolským vzdelaním
Koordinátor: Ing. Ľubomír Králik
Odbor.personál: 9 osôb
Výdavky: 39 511,80 EUR
Výstupy aktivity: • metodická príručka (metodický materiál: 4 ks) – kontrolný bod činnosti: Príprava metodickej príručky pre vyučujúceho odborného predmetu – využitie: aktivita 3.2.
• inštrukčné listy (metodický materiál: 4 sady) – kontrolný bod činnosti: Príprava inštrukčných listov pre žiakov – využitie: aktivita 3.2.
• návody na obsluhu (metodický materiál: 4 sady) – kontrolný bod činnosti: Príprava návodu na obsluhu učebných pomôcok – využitie: aktivita 3.2.
• obstarané didaktické prostriedky (didaktický prostriedok: 20 ks)

 

Ukončenie realizácie aktivity a celého projektu

Škola 31. augusta 2012 úspešne ukončila realizáciu aktivity, a to v rámci schváleného harmonogramu, s dosiahnutím plánovaného cieľa, plánovaných výstupov a naplnením ba prekročením plánovaných hodnôt merných ukazovateľov.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom posudzovania spracovaného textu pre e-learning – Metódy merania – meranie elektrickej práce, meranie vysokých napätí, prúdov a frekvencií z hľadiska cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

pracovné stretnutie s koordinátorom aktivity 2.1. – zistiť stav plnenia cieľov aktivity 2.1. pre predmety Základy elektrotechniky, Merania v automatizačnej technike, Merania v silnoprúdovej technike a Elektrické merania – kontrola z dôvodu blížiaceho sa ukončenie projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom posudzovania spracovaného textu pre e-learning – Metódy merania – meranie na integrovaných obvodov a meranie na zosilňovačoch z hľadiska cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom posudzovania spracovaného textu pre e-learning – Metódy merania – meranie na diódach a tranzistoroch z hľadiska cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom posudzovania spracovaného textu pre e-learning – Metódy merania – meranie indukčnosti cievky a meranie kapacity kondenzátora z hľadiska cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie – konzultácie k priebehu pracovnej činnosti

Pracovné stretnutie s cieľom posudzovania spracovaného textu pre e-learning – Metódy merania – meranie elektrického odporu I a II. z hľadiska cieľových a obsahových požiadaviek projektu.

Pracovné stretnutie k aktivite 2.1.

Na stretnutí sme prejednali, doplnili témy – úlohy, ktoré budú predmetom riešenia v projekte za každý predmet pre metodickú príručku, inštrukčné listy a návody na obsluhu pomôcok.

Začiatok realizácie projektu

Škola 2. septembra 2010 začala realizáciu aktivít projektu.